Xuebing Yang, Ph.D.

Xuebing Yang
Associate Professor, Economics
Penn Building, 226

Xuebing Yang is an associate professor of economics. His research interests include international trade, industrial organization, and finance. He has taught microeconomics, macroeconomics, corporate finance, statistics, and international economics.

International trade

Industrial organization

Applied econometrics