MATH 140, 141

MATH 140, 141

Mathematics Schedules
Time Mon Tue Wed Thu Fri
9:00-9:30 a.m. Kenepp   Kenepp Correll Kenepp
9:30-10:00 a.m. Kenepp   Kenepp Correll/Johnson Kenepp
10:00-10:30 a.m. Kenepp   Kenepp Correll/Johnson Kenepp
10:30-11:00 a.m. Kenepp Kenepp Kenepp Kenepp Kenepp
11:00-11:30 a.m. Correll Kenepp Correll Kenepp Correll
11:30 a.m.-noon Correll Kenepp Correll Kenepp Correll
Noon-12:30 p.m. Correll   Correll Correll Correll
12:30-1:00 p.m. Kenepp   Kenepp Correll Kenepp
1:00-1:30 p.m. Kenepp Kenepp Kenepp Kenepp Kenepp
1:30-2:00 p.m. Correll Kenepp Correll/Kaminski Kenepp Weiner
2:00-2:30 p.m. Correll Kenepp Correll/Kaminski Kenepp Weiner
2:30-3:00 p.m. Kenepp Kenepp Kenepp Kenepp Kenepp
3:00-3:30 p.m. Kenepp Correll Kenepp Correll Kenepp
3:30-4:00 p.m. Kenepp Correll Kenepp Correll Kenepp
4:00-4:30 p.m.   Correll Correll Correll  
4:30-5:00 p.m.   Correll Correll Correll  
5:00-5:30 p.m.   Correll Correll    
5:30-6:00 p.m.   Correll Correll    
6:00-6:30 p.m.          
6:30-7:00 p.m.          
7:00-7:30 p.m.          
7:30-8:00 p.m.          
8:00-8:30 p.m.          
8:30-9:00 p.m.